Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przedstawiamy najbardziej interesujące punkty nowych przepisów, w porównaniu z dotychczas obowiązującymi...

Warto przypomnieć, że TUP od początku był za nowelizacją ustawy obowiązującej, a nie za nową ustawą. TUP brał udział w pracach nad ustawą, także i nasz Katowicki Oddział przedstawiał uwagi do ustawy, ale jego wpływ na jej kształt jest niewielki, bo też w Towarzystwie nie ma jednomyślności poglądów w wielu istotnych sprawach...

1. Wzmocnienie roli studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Sporządzanie studium zgodnie z procedurą formalno-prawną zbliżoną do procedury sporządzania planów miejscowych.

2. Umocowanie opracowań ekofizjograficznych w procedurze sporządzania planu miejscowego, które powinno być wykonane przed podjęciem uchwały rady o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego. (art. 14, ust.5).

3. Przygotowanie niezbędnych materiałów geodezyjnych do opracowania planu i ekofizjografii – leżeć będzie po stronie wójta, burmistrza i prezydenta miasta.(art.14, ust.5).

4. Zakres opracowania planu określony został ustawą obowiązkowo , dotychczasowe przepisy określały ten zakres – “w zależności od potrzeb” (art.15, ust.2).

5. Przyjęta została skala opracowania planu miejscowego. Od momentu wejścia w życie ustawy jest to skala 1:1000, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach może to być skala 1:500 lub 1:1000. W sytuacji opracowania planu miejscowego, który sporządza się wyłącznie w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub wprowadzenia zakazu zabudowy, dopuszcza się stosowanie map w skali 1:5000. (art.16, ust.1).

6. Dołączenie do projektu planu prognozy skutków finansowych uchwalenia planu z uwzględnieniem art.36, który mówi o wzroście lub obniżeniu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu. (art.17 pkt 5).

7. Zostaje umocowane w procedurze sporządzania planu wystąpienie z wnioskiem do właściwych organów o zgodę na zmianę przeznaczenia terenów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (art.17, pkt 8).

8. Procedura składania zarzutów i protestów zostaje zastąpiona procedurą składania “uwag”, dla których w przypadku ich nie uwzględnienia nie przysługuje prawo złożenia skargi no naczelnego sądu administracyjnego (art.18, art.19).

[dalej]