Do członków Towarzystwa Urbanistów Polskich

zrzeszonych w Oddziale Katowickim

Z okazji jubileuszu dwudziestoletniej działalności Towarzystwa na terenie Górnego Śląska, pragnę w imieniu Zarządu Głównego TUP oraz własnym przekazać Koleżankom i Kolegom serdeczne pozdrowienia i gratulacje.

Środowisko Wasze ma szczególnie poważne i trudne zadania. Pracujecie w regionie wyjątkowo ważnym dla rozwoju naszego Kraju, a jednocześnie niezwykle trudnym dla prowadzenia harmonijnej polityki i gospodarki przestrzennej. W terenie tym występują najbardziej złożone problemy urbanistyczne, powodowane superkoncentracją przemysłu, zaludnienia, transportu i wielu innych czynników, które w sumie przy wybitnych osiągnięciach produkcyjnych, powodują zjawiska uciązliwości, niebezpieczne dla środowiska geograficznego.

Tworzenie narzędzi służących opanowaniu tych skomplikowanych okoliczności i zjawisk oraz właściwego kierowania procesami przemian społeczno-gospodarczych w przestrzeni wymaga metod planowania przestrzennego, dostosowanych do nietypowych form osadniczych i mechanizmów ich kształtowania.

Stopień zaangażowania wielodyscyplinarnego zgrupowania fachowego TUP na terenie Górnego Śląska w walce o właściwą ochronę i racjonalne kształtowanie środowiska przyrodniczego i społecznego jest godny uznania, szacunku i poparcia. W wyniku Waszej działalności zarówno na gruncie warsztatowym jak stowarzyszeniowym powstało szereg cennych inicjatyw i konkretnych prac bez których wysiłki na rzecz tworzenia ładu przestrzennego w obszarze Ziemi Śląskiej mogły by być skazane na niepowodzenie.

Działalność Wasza przyczyniła się do gruntowania zainteresowań i wiedzy w zakresie planowania przestrzennego u przedstawicieli władz i w szerokich warstwach społeczeństwa dzięki czemu zacieśniają się coraz bardziej więzy wzajemnej współpracy. Rośnie dzięki temu autorytet sprawy gospodarki przestrzennej i udziału w niej urbanistów.

Dorobek urbanistów pracujących na terenie Górnego Śląska, a w tym dorobek dwudziestoletniej działalności Oddziału TUP w Katowicach, stał się mocną podstawą dla dalszego rozkwitu teorii i praktyki urbanistycznej ku pożytkowi dla rozwoku kultury i gospodarki Ziemi Śląskiej i całego naszego Kraju.

W tym przekonaniu pragnę przekazać Koleżankom i Kolegom najlepsze życzenia owocnych osiągnięć w dalszej pracy.

 

Warszawa - luty 1977r.

 

Prezes Towarzystwa

Urbanistów Polskich

Prof. Zygmunt Skibniewski