Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Katowicach wspólnie ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów zorganizowało w kwietniu i maju 2003r. szkolenia pt: „Wdrażanie zasad ochrony środowiska w procedurze sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa”. Szkolenie ukierunkowane było na dwa dokumenty wprowadzone ustawą Prawo ochrony środowiska z 27.04.2002 r., w tym na:

  • opracowanie ekofizjograficzne

  • prognozę oddziaływania planu na środowisko

Program szkolenia obejmował:

  • komentarz do merytorycznego zakresu opracowań ekofizjograficznych i ich powiązanie z prognozą oddziaływania na środowisko – na tle ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dr Janina Szczepańska, TUP Katowice)

  • możliwość wykorzystania opracowania ekofizjograficznego w przygotowaniu innych dokumentów związanych z zarządzaniem gminą (mgr Ryszard Kowalczyk, TUP Opole)

  • kryteria niezbędne do sporządzenia wyceny opracowania ekofizjograficznego (mgr Jerzy Szczepański, TUP Wrocław)

W ramach dyskusji za istotne problemy uznano:

  • brak spójności między ustawą Prawo ochrony środowiska a ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w tym: szczególnie dotyczy to obowiązku sporządzania opracowania ekofizjograficznego)

  • powszechność sporządzania planów zagospodarowania na bardzo małych powierzchniach jako zmiany planu, co zmienia celowość i zakres merytoryczny opracowania ekofizjograficznego

  • brak środków finansowych w gminach na wykonanie wymaganych w rozporządzeniu MŚ badań i prac terenowych dla potrzeb opracowania ekofizjograficznego

  • możliwość dostosowania skali opracowania ekofizjograficznego do właściwości rozpatrywanego problemu a nie wyłącznie do skali planu.

W obu szkoleniach wzięło udział 80 osób oraz pracownicy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, którzy podzielili się uwagami z dotychczasowych doświadczeń w zakresie omawianej problematyki.