Ekofizjografia i co dalej ?

Od dnia 9 września 2002 r. obowiązek wykonania i wykorzystania opracowań ekofizjograficznych w procedurze sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego stał się faktem. Problematyka opracowań ekofizjograficznych i wprowadzone pojęcia obejmują znacznie szerszy zakres niż prace fizjograficzne wprowadzone w ramach ustawy o planowaniu przestrzennym z 1984 r.

Ponadto inne jest miejsce i rola tego opracowania w całej procedurze planistycznej. Stawia to nowe wyzwania zarówno dla projektantów planów, wykonawców ekofizjografii i prognoz, jak i również dla samorządów zlecających te opracowania.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Zarząd Oddziału proponuje zorganizowanie:

  • szkolenia (warsztatów) wspólnie dla projektantów planów, ekofizjografów i wykonawców prognoz, którego celem jest usprawnienie wzajemnego przepływu informacji w zakresie: istoty i merytorycznego zakresu obowiązujących pojęć i ustaleń ekofizjograficznych (w tym wypracowanie jednoznaczności tych pojęć) oraz prezentacji potrzeb wynikających z istoty planów zagospodarowania przestrzennego,

  • konferencji szkoleniowej dla samorządów, której celem jest merytoryczne rozwinięcie wymaganego zakresu opracowania ekofizjograficznego, tak by zlecający mógł świadomie dokonać odbioru opracowania, którego wykorzystanie w ramach dostępu do informacji jest znacznie szersze niż tylko udział przy sporządzaniu planu.

Wykorzystując doświadczenia Koleżanek i Kolegów, prosimy o wyrażenie opinii i propozycji wobec przedłożonych pomysłów.