Prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej (kadencja 2000-2002)

Upływająca pierwsza kadencja Zarządu Województwa Śląskiego stała się także okazją do podsumowania dotychczasowej działalności Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (WKUA). W rezultacie powstała publikacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (pierwsza publikacja Wydziału Strategii Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Województwa), stanowiąca kompendium wiedzy o dotychczasowej działalności WKUA jako organu doradczego Zarządu Województwa Śląskiego w sprawach zagospodarowania przestrzennego.
Publikacja zawiera informacje o organizacji i funkcjonowaniu WKUA, przedstawione na szerokim tle działalności podobnych komisji w poszczególnych województwach w Polsce.

Załączona płyta CD zawiera interesujące autorskie opinie członków WKUA i zaproszonych Gości, dotyczące: organizacji planowania przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa, krajobrazu, zagospodarowania terenów poprzemysłowych, konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”, koncepcji funkcjonowania aglomeracji górnośląskiej jako obszaru metropolitalnego.


Redakcja: Katowice, ul.Dyrekcyjna 9. Krzysztof Kafka, Zbigniew J. Kamiński, Janina Szczepańska.

adres kontaktowy: Katowice ul.Dyrekcyjna 9

adres e-mail: tup@tup.katowice.pl

telefon: 0-501-409-880


Głębszy sens tej publikacji sprowadza się jednak nie tylko do dokumentowania wkładu środowiska architektów i urbanistów w kształtowanie i realizację polityki przestrzennej Województwa Śląskiego. Przede wszystkim wyraża się on w przesłaniu adresowanym do nowo wybranego Zarządu Województwa Śląskiego i wszystkich nowo wybranych radnych Sejmiku Województwa, mówiącym o znaczeniu ciągłości działań w sferze zagospodarowania przestrzennego. Śląskie środowisko architektów urbanistów, w tworzonych przez WKUA rekomendacjach, pokazało ogrom wyzwań stojących przed Władzami Województwa, w których sprostaniu może być pomocne.
Publikacja poświęcona pracom Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej jest dostępna na miejscu w Sekretariacie Oddziału TUP. Zamówienia na wydawnictwo (kopia publikacji) prosimy składać w Sekretariacie O/TUP w Katowicach tel./fax lub pocztą elektroniczną.

Zbigniew Kamiński
Prezes Katowickiego Oddziału TUP

 

Prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, kadencja 2000-2002”.

Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego, Katowice październik 2002, str. 54 + CD.